وبلاگ همسفر آزاده

با تفکر ساختارها آغاز می گردد........

گزارش لژیون دوشنبه(سی دی اذن وآتش ویرانگر)

                                        به نام قدرت مطلق الله
لژیون روز دوشنبه:98/11/21
دستور جلسه:اذن وآتش ویرانگر
استاد لژیون: همسفر نفیسه
اعضای لژیون: 7نفر(دونفر سفر دوم،پنج نفر سفر اول)

خلاصه سی دی توسط خانم نفیسه ؛ 
در این سی دی به مسئله آزادی واختیار اشاره شده است. باوجود اینکه انسان اختیارکامل برای زندگی اش دارداین اختیار کامل از یک جایی شروع شده؛ آزادی کامل داریم ولی این آزادی واختیارکامل درهرمقطعی امکان پذیر نیست.ازادی واختیار کامل درهرلحظه صادر نمیشود.ماوقتی بایک نفر ازدواج کردیم نمیتوانیم بادیگری رفیق باشیم وبگوییم شب خانه نمیاییم واین اختیاروآزادی کامل دریک چهارچوبی قراردارد.تاوقتی بله رانگفتیم آزاد هستیم ولی وقتی گفتیم درتله هستیم واگر خواستیم برگردیم باید پروسه وشرایطی رارد کنیم وباید یک دیعه هایی رابپردازیم.تابتوانیم به نقطه نخست برسیم.این اختیاروآزا ی در یک محدوده ای عمل میکندواون محدوده راخودانسان به وجود میاورد.انسان یک موجود فراموش کاری است ویکی ازخواص مهم انسان فراموش کاری است؛برای اینکه اگه انسان فراموش کارنبود زندگی برایش سخت ودشوار وبحرانی بود.وهمین باعث میشود که انسان بتواند به حیات خودش ادامه دهد.بنابرین کارهایی که انجام میدهیم یکی خودماهستیم که مسایل از یادمان رفته وخیلی از دلایل رانمیدانیم ویک سیستمی دربالا نظارت دارد واون سیستم خداونداست.واون سیستم برمبنای پیشینه ما،اختیارات ما،کارهای مابه مااذن میدهد واین اجازه رامیدهد که ماازاین مقطع خارج شویم ویاخارج نشویم.اگاهی مانسبت به جهان هستی همانندآگاهی یک نوزاد است که از اطرافش آگاهی لازم راندارد واگرخداوند برای ماچیزی رقم میزند به نفع خود مااست.اذن خداوند برای هرموضوعی لازم است برای رهایی مسافر از اعتیاد اذن خداوند لازم وضروری میباشد.وباید حساب های تصفیه شودودلیل انجام نشدن خیلی کارها راخودمان باعث وبانی هستیم .هرچیزی درزندگی اتفاق می افتدبرمبنای اذن خداوند است واگر بخواهیم از ظلمت خارج شویم باید ظرفیت نور راداشته باشیم. انسان هیچی نیست مگرسعی وتلاش در کارها وتوکل به خداوند.وبدانیم که اذن خداوند برمبنای رفتاروکردار واعمال مااست.واین اجازه برمبنای حرکت های ماوخواسته مااست.وتنها راه اینکه این اذن ها بیشترداده شوداون تصفیه وتزکیه وپالایش میباشد. وچیزی که میخواهند به مابدهندماباید اندازه اش باشیم .پاکی ورهایی به انسان میدهندبایدارزشش راداشته باشدوبتواند آن راتحمل کند.واگرتحمل  نداشته باشدتخریب ایجاد میکند.
واژه همسفر به کسانی اطلاق میشود که مصرف کننده نباشدوهمراه مسافران می باشد.خداوند هم درآسمان است وهم در زمین  ؛بنابراین انسانها که در زمین واسمان هستندبسته به جایگاه ووضعیعت خودشان است.اصلا نمیشه تصورکردکسی درجهان دیگه ای باشه وبیکار باشد وکاری نداشته باشد.
اینکه گاهی انسان غم دارد وغم وناراحتی راحس میکند این خودش یک ارزش است.درک شادی وعشق یک نوع ارزش است .هرموضوعی که انسان کشف کنداگر در راه صراط مستقیم باشد در بایگانی های الهی ثبت میگردد.در زندگی وضعیعت منفی راتبدیل به وضعیعت مثبت کنیم.همیشه نور باشیم ودردرون خود پالایش داشته باشیم که بتوانیم نار رابه نور تبدیل کنیم 

سخنان استاد محترم خانم آزاده:
در 6ماه سفر هنوزبرف های جاده اب نشده، مسافر یک لحظه فکر میکند همه چیز رابلد است واین موضوع خیلی خطرناک است.(مثال ماشین وجاده ونور خورشید)که کمی نور به چشمش می خورد فکر می کند همه چیز رامیداند.وخودش باسرخودش جلو میرود وجاده خراب است وممکن است به مشکل برخورد کند.
اذن وآتشگر ویرانگر: اذن مال خداوند است؛ برای انجام دادن هرکاری جدا از آن اختیارکه انسان دارد باید اذن خداوند صادرگردد ، یعنی باید خداوند بخواهد، حالا چرا باید بخواهد؟؟؟اینکه در ذهن خود بگویم چرا مسافر فلانی بعد ما سفرخود را آغاز کرده و الان رها شده وکمک راهنماگردیده ولی ماهنوز درسفراول قرار داریم این یعنی چه؟؟برمیگردد به پیشینه ما و قول و قرارهایی که در روز الست دادیم.و این برمیگردد به کردار ورفتار وکوشش خودمان.
سعی کنید حالتان خوب باشد که ظرفیت بالا برود.حان شامل عقل وروح ونفس است.جنس جان از اتش است اگر تصفیه وپالایش شود میشود نور.
اگر نفس انسان خوب کارنکند انسان را از درون میسوزاند. ما باید خودمان ظرفیت درونی مان رادرست کنیم اگرمسافرمان رها نمیشود آیاباید خود راداغون کنیم،؟؟ این برمیگرده به آتش درونمان ، که نتوانسته ایم آن راتصفیه کنیم که به نورتبدیل شود .هیچ چیز پایان نمیپذیرد ، فقط باتزکیه به بالاتر میرسیم.ماباید طوری ظرفیت وجان خود راتربیت وپرورش کنیم تاتبدیل به نور وآرامش کامل شود.حس های خوب درونی را تقویت کنید؛ نیروهای منفی درونی هر انسانی بسیار زرنگ است وفقط باتصفیه وتزکیه وپالایش میتوانیم جلوی نیروهای منفی را بگیریم.بعضی اوقات انقدر خوشحال هستیم وفکر میکنیم هیچ مشکلی نداریم اما  بعضی روزها اینطور نیست؛ این بالا پایین شدن حس برای چیه؟؟؟
چرا گاهی اتش های درون خود را به طرف دیگران پرتاب میکنیم و وقتی عصبانی هستیم انقدر این دست وآن دست میکنیم که وقتی مسافر به خانه آمد به سمتش پرتاب میکنیم وطرف مقابل را برافروخته میکنیم و این حس،  خیلی بد است.اما اگر این آتش در درونت باشد تورا میسوزاند اماهمراه با این سوختن حس کینه هم در درون میسوزد ،این سوختن برای نیروهای متفی عذاب است و به شما اجازه سوختن نمیدهند و کاری میکنند به سمت دیگران پرتاب کنید.و این اصلا درست نمیباشد.ما باید به آتش درونیمان مقصد وهدف  بدهیم که قرار است تا کجا  برود.خشمی که در وجود ما است می خواهید تا کجا پیش برود؟؟ اذن درصورتی صادر می شود که ما دست از تلاش وکوشش برنداریم  کنگره بهترین فرصت برای ساختن درون است از آمدن به کنگره باید هدف داشته باشیم.
برداشت ها
برداشت همسفرمریم: در مورد اختیاروازادی بحث گردید.تاوقتی بله نگفتیم آزادیم ولی وقتی بله گفتیم باید در چهار چوب باشیم.خداهرچیزی رادر وجودما از قبل دیده که اذن خیلی چیزها رانمیدهد حتما باید تلاش کنیم  خیلی وقت ها تلاش وکوشش میکنیم ولی درست نمیشود برای اینکه اذنش صادر نگردیده است.
مقررگردیدبرای روز پنج شنبه سی دی روان باختگان بررسی میگردد.


[ سه شنبه 22 بهمن 1398 ] [ 10:37 ق.ظ ] [ همسفر سمیه ]

[ نظرات() ]

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic