وبلاگ همسفر آزاده

با تفکر ساختارها آغاز می گردد........

گزارش لژیون روز دوشنبه (سی دی گمگشته)

                            به نام قدرت مطلق الله
جلسه روز دوشنبه: 98/10/16
دستور جلسه لژیون: سی دی گمگشته
اعضای حاضر: 7نفر(2نفر سفردومی و5نفر سفر اولی)
سخنان همسفر :خانم فاطمه
در ابتدا آقای مهندس در مورد آستانه آشوب صحبت کردند.شاگرد به استاد میگوید هزار راه رفتم ونتیجه نگرفتم وزدم به سیم آخر، سیم آخر لحظه ای است که انسان خیلی عصبانی هست؛وانسان خیال میکند همه راه ها رارفته به نظر خودش ودرآخر به نتیجه نرسیده ؛ هرکسی نقطه تحمل وآستانه تحمل دارد ووقتی به سیم آخر میزند ،هم به خودش ضربه میزند وهم به دیگران. نقطه آشوب خیلی خطرناک است.به عنوان مثال دونفر باهم دعوا میکنندودراینجا یکی میخواهد باقفل فرمان دیگری رابزند وتمام سعی خودراباید بکنیم که به این مرحله نرسیم یاباید فحش وناسزابگوییم ویااینکه معذرت خواهی کنیم وتسلیم شویم.چون اون موقع عقل کار نمیکند.ضرب المثلی که میگوید آب که از سر گذشت چه یک وجب وچه ده وجب واگراین رابگوییم بسیاراشتباه است چون مرحله اول قابل جبران است وممکن است در مراحل بعدی کار سخت تر شود ونشود جبران کرد.
وقتی انسان بخواد که بیاموزد(مخصوصا مرحله آموزش)باید به مرحله تسلیم برسد .ما در کنگره القاب راحذف کردیم که از القاب استفاده نشود ، گاهی اوقات مدرک رهجو از راهنما بالاتر است دراینجا نباید رهجو خودرا بالاتر از راهنما ببیند چون بحث مدرک نیست ، بحث درمورد اعتیاد وموادمخدراست اینجا مدرک اثری ندارد.نوشتن سی دی همانند خوردن شربت oT در سفراول از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چون جهان بینی خیلی مهم است.باید به این نکته توجه کنیم که گرفتاری ومشکلات هست وماباید صبر کنیم دنیاهمیشه اینطور نیست همانطور که خوشی ها دوام ندارد ناخوشی ها هم دوام ندارد، حتی رهبران وپیامبران هم به نوبه خود مشکل داشتند مشکلات ما که به اندازه آنها نیست  این مشکلات گذرا است ومیگذرد.به هیچ عنوان دل رابد نکنیم وانرژی مثبت بفرستیم چون در این صورت در موقعیعت بهتری قرار میگیریم.اگر این چندروز بر وفق مراد نیست غم مخورید خوشی برمیگردد مااز آینده وپشت پرده وازغیب خبر نداریم روزهای خوب در راه هستند.آقای مهندس کلی مشکل داشتند ولی الان مشکلاتشان باصبر وحوصله تمام شده،یک روزی می سود که ورق برمی گردد منتها باید آن زمان سپری گردد.
باید مشکلات راباجان ودل بخریم هیچ چیز بدون سختی نیست اگر میخواهیم درمان شویم وخوب بشویم باید باجان ودل قبول کنیم چون به ارامش واقعی میرسیم.
این گرفتاریها مثل بند دست وپا انسان رابستند واین بندها باعث میگرددکه شاد نباشیم ونتوانیم بخندیم پس از این بندها بایدجداگشت.مشکلات یک دفعه حل نمیشوند اون پختگی باید حاصل گرددوطی طریق هم باید صورت گیرد .هر خواسته ای که دارید باسمج بازی به دست اوردیدوباعزم واراده وایمان ادامه دهید،تنها چیزی که انسان رازنده نگه میداردآن تلاش واراده است.ماچون اندازه ها رانمیدانیم به مشکل برمیخوریم وچون اندازه محبت ورفاقت رانمیدانیم به مشکل برمیخوریم دادگاه ها پرشده از شکایت خواهر وبرادر ، چون برادر چک میدهد ومحکم کاری میکند همیشه باید ان خط ومرزها باید مشخص گردد.
سوال : چرا جواب خوبی رابدی میگیرم؟؟گذشت ومهربانی خوب است ولی نه همه جا این یک حکم الهی نیست.باید حدومرز رابشناسیم.کسی زهری رادر غذا میریزد نمیشود این کار رانگاه کرد وآن رابه حال خود رها کرد.در قبال بدی دیگران نباید بدی کرد ولی باید از حق خود دفاع کرد.واز بدیها جداشد. در مشکلات ناامید نشوید مانند فصل ها که تغییر میکنند مشکلات هم تغییر میابند.
مشارکت ها
مشارکت خانم نفیسه: درآستانه تحمل باید صبروتحمل خودرابالا ببریم ودربرخورد بادیگران باید حدومرز رارعایت کنیم؛ یک اشتباهی که پیش می آمد در زندگی ام ، من ان راجدی نمیگرفتم ودرمورد اون موضوع صحبت نمیکردم وهمین باعث میشد که ذره ذره جمع گردد و تااستانه آشوب پیش رود. گذشت کردن خوب است اما خود خداوند از مظلوم خوشش نمی آید.
همسفر مریم: در آستانه آشوب بعضی ها می گویند میزنم به سیم آخر که مرحله خطرناکی هست غم وغصه همیشگی نیست پایان شب سیه سفید است cD نوشتن همانند خوردن شربت oT در سفر اول از اهمیت زیادی برخوردار است.چون روی جهان بینی وروان انسان کار میکند.درکنگره القاب به کار نبرید وبه همه کس اعتماد نکنید وحد واندازه هرچیزی رارعایت کنید.وهمچنین اندازه محبت وعشق ورزیدن رارعایت کنید.
سخنان سرکار خانم آزاده:
در آستانه آشوب کاری نکنیم که دیگران راوارد آستانه آشوب کنیم.حرفی نزنیم که برویم رومخ کسی.اگر شخصی را وارد آستانه آشوب کردیم ، باید بگویید ببخشید تاقضیه تمام شود یابخشید و یااینکه عواقب بعدی رابه جان بخرید.آب که از سر بگذرد چه یک نی وچه صد نی
آستانه آشوب هم همین یک  وجبه است، اگرمسافر ما را زده باشد بگوییم توکه مرا زده ای بگذار چهارتا فحش دیگه هم بدهم وباز هم مسافر بلند میشه  ومیزندخیلی فرق است.
در برابر خدا و مسافراتون تسلیم باشید اگر راهنما گفت این کار رابکن بگو چشم مشکلات همیشه هست ولی بدانیم که یوسف گمگشته  باز آید به کنعان غم مخور. برای رسیدن به هدف ممکن است راه های زیادی راطی کنید وخاک وخاشاک راه اذیتتان کند ولی میخواهی اگربه هدف برسی باید تلاش کنی.برای هدفت آنقدر بجنگ تابه آن برسی.باج به ناامیدی نده.ماازپس پرده اطلاعی نداریم .شایدالان وقتش نیست که به آن اتفاق برسی ناامید نباشید . اندازه ها،اندازه هرچیزی رارعایت کنیدخداوند هیچ مظلومی رادوست ندارد .این نیست که هرکس هرچیزی گفت سکوت کنید.بعضی ها محبت پذیر نیستند.عین گرگ که در بیابان بهت حمله کندنمیتوانی بهش محبت کنی.ولی به یک گوسفند که محبت میکنی متوجه میشود.ببینید که به چه کسی محبت میکنیدماحق نداریم به کسی توهین کنیم ولی حق داریم از خودمان دفاع کنیم، حرف رابزنیم ولی اندازه اش رارعایت کنیم همه چیز اندازه دارد اگر رعایت شود هیچ مشکلی به وجود نمی آید.زندگی نبرداست میخواهی بجنگی یاتسلیم شوی؟؟؟؟اگر تسلیم شوی فاتحه است ؛ درجهان هیچ کس نیست که مشکل نداشته باشد همه به اندازه خودشان مشکل دارند.این مشکلات چجوری باید حل شود؟؟اگر زندگی راول کنیددر فشار مشکلات از بین میروی باید تلاش واقعی داشته باشیدبرای حل مشکل، در مسیر زندگی ناامید نشوید. چون قرار است ذره ذره مشکل حل شود .به آن صبروتلاش احتیاج داریم ، زندگی نبرد پنهان است وقتی این رادرک کنیم به شکایت برنمیخیزیم ، چون به این باور رسیده ایم . ما درکمال آرامش وباتفکر میتوانیم به قدرت عقل نزدیک شویم.

در ضمن مقررگردید سی دی امواج بازدارنده ذهن  در روز پنج شنبه مورد بررسی قرار گیرد.[ دوشنبه 16 دی 1398 ] [ 11:47 ب.ظ ] [ همسفر سمیه ]

[ نظرات() ]

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic