وبلاگ همسفر آزاده

با تفکر ساختارها آغاز می گردد........

گزارش لژیون دوشنبه(سی دی قاضی)

تاریخ لژیون: 98/10/2
موضوع لژیون: سی دی قاضی
استادلژیون: همسفر شهناز
تعداداعضای لژیون: 7نفر(3نفرسفردومی و4نفر سفراولی)
                                              
سخنان استادلژیون:
هیچ کتاب قانونی بی عیب نیست.همه افرادی که درجایی که خدمت میکننددرواقع دردوبعد خدمت میکنند.یاخدمت میکنند و یاخیانت میکنند.اگر کیلومترها راه را در تاریکی بپیماییداگر راهنمایی نداشته باشیم نمیتوانیم ادامه دهیم  مانباید براین باور باشیم که همه مسئله ها پوچ است باید فکر کنیم،همه چیزخارج از واقعیت نیست، نیست هست انسانها مثل آب هستندباید حرکت داشته باشند واگر راکد بمانندمیگندند.درهرنقطه ای هستیم باید حرکت کنیم وتفکرکنیم سکون خوب نیست ماباحرکت میتوانیم مشکلمان راحل کنیم هر مشکلی چندین راه دارد باید فکرکنیم،نیستی وجود ندارد مانباید کاری کنیم که کارمان به دادگاه برسد.قاضی ناآگاه است بین دوفرد آگاه وهمچنین تلاش کند برای قضاوت درست وهنچنین برای حقیقت تلاش و کوشش کند.مادرمملکت خود پرونده زیاد داریم ،بهتر آن است دربرابر کاری که انجام میدهیم رسیدی بگیریم تابتوانیم حرف هایمان راثابت کنیم. آقای مهندس می فرماید: از من میخواهند درکنگره قضاوت کنم ولی من هیچوقت این کار رانمیکنم چون قضاوت کار سختی است. کسانی که میخواهند لژیون خود را عوض کنند باید راهنما وایجینت بگذارند این کار صورت گیرد.همیشه زبانتان راتحت کنترل خود نگه دارید ودر مورد موضوعی اظهارنظر  نکنیم .درهمه موارد اگه کارمان به دادگاه برسد کارمان سخت تر میشود پس چه بهتر که مراعات کنیم.
بعضی ها خدمت میکنند وبعضی ها خیانت میکنند.یک پزشک باعمل نادرست خود برای اینکه پول بیشتری گیرش بیاد خیانت میکند.
درمشکلات باید تلاش کنیم تاخداهم کمک کند.انسانی که گناهکار است باکارهایی که کرده بااعمالش رسوا میشود.قاضی باید قلم وسخن وحتی سرش در راه حق برود.چون کار قضاوت خیلی سخت است.قاضی ممکن است مورد تهدید قرار گیرد ولی درهرصورت باید حق رابازگو کند.کنگره قانون دارد باید آن رااجراکردهیچ کس نباید ازآن سرپیچی کندوگرنه همه چیز به هم میریزدوبه تمسخر گرفته می شود.مشکلات همیشه هستندوسختی درزندگی وجود داردمابایدمشکلات رادانه دانه حل بنماییم وایمان داشته باشیم که خداوند روزی رسان است ویاری میکند هرکاری راه حلی دارد پیداکردن راه همانند کاوش کردن است.هرگره ای به راحتی باز نمی شودوباید تلاش وکوشش کنیم تا به هسته داخلی برسیم .درکشورهای خارجی میگویند اعتیاد درمان ندارد ولی درکنگره 60 درمان قطعی وجود دارد.
سخنان راهنمای گرامی سرکار خانم آزاده:
برای حل هر مشکلی باید حرکتی انجام دهیم.گریه وزاری کاری را از پیش نمیبرد تنها کسی که میتواند به ماکمک کند خودمان هستیم البته باتفکر و اندیشه درست .مایادگرفته ایم که مشکل سراغ ما می آیدسریع اولین فکری که به ذهنمان میآید همان راعملی میکنیم.اما اگر دقیق تر به موضوع نگاه کنیم میبینیم که هزار راه وجود دارد.بایدفکرکنم البته فکری که همراه باامیدواری باشد.تفکر باید همراه باحس خوب باشدوهمیشه مثبت به زندگی نگاه کنیم.کاری نکنید که کارتان به قاضی کشیده شود اعتماد کن ولی کنترل هم بکن هرکاری که میخواهید بکنید همراه باسند باشدیاشاهد باشد.برای مشکلات زندگی کاری نکنید که بروید پیش قاضی واز اوکمک بگیرید.انوقت آن قاضی نمیتواند درست قضاوت کند.هیچ کس اندازه خودتان نمیتواند به خودتان کمک کند.زندگی سراسر مشکل است.مادر همه شادی ها درد وناکامی است .یعنی اگر میخواهی به لذت وشادی برسی باید درد بکشی باید صیقل داده شوید. کسی که زیر بار درد است غرور ندارد ونسبت به زندگی دیگران حسادت نمی کند.واینها از بین می رودواین درد نتیجه اش می شود یک فرد عااالی هرکس بامشکلی درگیر است وهمه مشکل دارند ، آنقدر خودت رادرگیر مشکل نکن مااز طبیعت الگو میگیریم، ماهسته ای رادر خاک بدبو میکاریم  بعد یک درخت بامیوه های خوشمزه می دهد این جز محالات نیست؟؟؟اماشده مامی گوییم محال است ، مسافرم درمان نمیشود ، خیلی چیزها جزء محالات بوده ولی شده، وممکن شده باخواست وقوه الهی نادانان نادانند.آنهایی که دانا هستند ممکن است دوحالت ب ایشان به وجود آید یاخدمت یا خیانت. وقتی چیزی را فهمید و انجام نداد می شود خیانت. به زندگی مثبت نگاه کنید ونوع نگاهتان راتغییر دهیدواگر اجراکنید می شود خدمت ، اگر بدانی وانجام ندهی می شود خیانت، این خیانت ها باعث می شود که درزندگی پیشرفت نداشته باشیدواگر خدمت کنی بهت کمک میکند.

مشارکت ها
مشارکت همسفر نفیسه: اگر مشکلی در زندگی داریم باید حرکت کنیم وتلاش کنیم اگر بنشینیم وحرکت نکنیم ازدرون خراب می شویم باید تلاش کنیم تاخداوند هم به ما کمک کند اگر بادید درست جلو برویم راه برایمان باز می شود.همیشه کاری کنیم که کارمان به دادگاه وقاضی نرسد.
مشارکت همسفر سمیه: مشکلات زندگی برای همه است وهمه مشکل دارند فقط نوع وشکل آن فرق میکنددربرابر مشکلات نباید تسلیم شویم بلکه باحرکت وتلاش راه برایمان روشن میشود باکمک نیروی حق، در زندگی همیشه امیداوار باشیم وهرگز مایوس نشویم بافکر واندیشه مشکلاتمان راحل کنیم . درمورد دیگران هرگز قضاوت نکنیم چون مافقط یک صحنه از صفحه رامیبینیم وبقیه صحنه ممکن است مونتار کنیم ودرکنار هم قرار دهیم   وهمچنین مراقب زبانمان باشیم نباید بیخودی بچرخدومطالب رادر مورد دیگران بگوید.
مشارکت همسفر مریم: دربرابرمشکلات تلاش وکوشش کنیم ودرزندگی مثبت اندیش باشیم
وهمچنین درمورد دیگران قضاوت نکنیم چون قضاوت کاری بسیار دشوار است .
مشارکت همسفر فاطمه: در زندگی همه مشکل وسختی وجود داردبرخورد باآن مشکل مهم است وتلاش دربرابر مشکلات بسیار مهم است.کسی که اعتیاد دارد رانمیتوانیم رها کنیم ممکن است موریانه ها حتی جسم انسان رابخورند.باوضعیت مسافرم من میتوانم چندین راه راانتخاب کنم
1)نقطه تفکر مسافرم باز بشه
2)طلاق گرفتن
3)امدن وسفر کردن مسافرم
باتفکر درست این مشکلات در زندگی حل میشودنباید امید خود راازدست بدهیم  ناامبدی کار باردارنده وشیطانی است.درمورد دیگران قضاوت کردن کاردرستی نیست
مادر حد قضاوت کردن نیستیم این فرهنگ باید جا بیافتدواگر تلاش وکوشش کنیم روزنه نور نمایان میشودودررنج است که انسان ساخته میشود بااین سختی ها ودرد ورنج شاید الماسی در زندگی انتظار مارامیکشد.
روز پنج شنبه سی دی جدال و کشش در لژیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت[ دوشنبه 2 دی 1398 ] [ 10:43 ب.ظ ] [ همسفر سمیه ]

[ نظرات() ]

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات