وبلاگ همسفر آزاده

با تفکر ساختارها آغاز می گردد........

مشارکت مکتوب همسفر سمیه(وادی دهم)

صفت گذشته در انسان صادق نیست چون جاری است.

انسان می تواندصفات خود راتغییر دهدبه شرط اینکه بتواند حس خود راتزکیه کندواولین قدم برای پالایش حس تفکر است......
این قانون همانندشمشیری دولبه است که نشان از صعوداست وهم سقوط، هم عشق است وهم نفرت ومحبت ولطف خداوند
بله محبت خداوند است ودر کنار این محبت ،خداوندرئوف به انسان اختیار کامل داده تا مسیر زندگی راخودش انتخاب کندوبه انسان گوشزد می کندکه پایان هر نقطه می تواند سر آغاز خط دیگری باشد.خداوند این اختیار وتوانایی رادر اختیار انسان قرار داده که اگر دربدترین وزشت ترین وپایین ترین نقطه در زندگی قرار گرفت اگر بخواهد می تواند واختیار کامل داردکه صفت زشت خود راتغییر دهدورحمت خداوند شامل حالش گرددوبتواند از این جهنم وسیاهی با اراده وخواسته خودخارج گردد.چون ای زندگی خودمان است ماهم نویسنده ایم وهم بازیگر وتو این داستان زندگی نقش اول داستان برعهده خودمان است.به نظر من هیچ انسانی نمی تواند بگوید از من گذشته حالا چه در ازدواج وچه در تحصیل ویاد گرفتن  ویااینکه بگوید من درفلاکت وبدبختی خود غوطه ورم وراه نجات  ونور روشنایی نیست اگر به سمت نور حرکت کند قطعا راه نجات ورهایی از فلاکت وبیچارگی هست چون هیچ زمانی درج نشده وصفت گذشته در انسان صادق نیست.چون ماچیزی درکائنات نداریم که ثابت باشدوتغییر نکندچون مسیر تکامل وپیشرفت همان تغییر وتبدیل ودر نهایت ترخیص می باشد.وزیباترین مثال را می توان زندگی کردن در هستی اشاره کرد.زندگی که درآن هم غم است وهم شادی، هم عشق است وهم نفرت، هم زندگی وهم مرگ
باید نفرت وجود داشته باشدتامفهوم عشق رادریابیم ، باید مرگ وجود داشته باشدتا قدر زندگی وزیبا زندگی کردن در ارامش کامل رادرک کنیم.بزرگ ترین معجزه حیات خود حیات است. دراین حیات سه نیروبسیار مهم نور ؛صوت وحس وجود دارد.1)این نیرو به تمام هستی ونیستی می تابد این نور به صورت خودکار کار می کند وهرچه ما به سمت روشنایی ها وارزش ها حرکت کنیم بیشتر به سمت نور می رویم ودر راه مستقیم قرار می گیریم واین نور زیبا مارا به هدف والای انسانی همراه باصلح وآرامش می رساند.2)صوت واصوات وظیفه ای مانند اداره مخابرات رادر هستی برعهده دارند واین کلام وصوت است که باگوش دادن به کلام خدا می تواند صفات زشت وناپسند خود راتغییر دهدوبه صلح وآرامش برسد.3)حس مانند خداوند است وحس اولین نیرویی است که قوه عقل رابه کار می اندازدوهمین حس باعث می شودکه زیبایی وزشتی رالمس کنیم.حس قشنگ آرامش؛ حس وجود خدا در قلب مان وحس داشتن لحظه های خوب
ماهرگز قادر نیستیم صفت گذشته خود راتغییر دهیم مگر اینکه حس ماتغییر کند.برای تغییر صفت گذشته چه زیبا وچه زشت بایستی حس راعوض کرد واین کار هم سخت است وهم آسان  وبرای تغییر حس در جهت ارزشهاباید حس تصفیه وتسویه وپالایش شودکه حس تزکیه گردد. واولین قدم برای تزکیه تفکر است وتفکر سالم  ایمان سالم رابه همراه دارد.واینجاست که اگر نور خداوند درانسان رسوخ پیداکند از ایمان سالم به عمل سالم واز عمل سالم ؛حس سالم  واز حس سالم ؛ عقل سالم  واز عقل سالم عشق سالم به نمایش گذاشته می شود وانجاست که صفت گذشته تغییر می یابد.وانگاه که به عشق سالم رسیدیم می دانیم زشتی ها وبدی های بعضی انسان ها از روی جهل ونادانی آنهاست وآنجاست که دلمان برایشان می سوزد وبرای آنها دعا خواهیم کرد .چون می دانیم آنها در جهل ونادانی به سر می برند ودر اینجا چون عشقی پاک نصیبت شده  دلت آراام می گیرد . من سمیه از این وادی درس گرفتم که اگر انسان در یک گرفتاری قرار گرفت قطعا فردا تغییر خواهدکرد ممکن است امروز گیر وگرفتاری وناکامی داشته باشیم همیشه اینطور نیست وهواطوفانی باقی نمی ماند وروزی ابرها کنار میروند وسختی می گذرد واین روزها هم میگذرد واین گره های کور زندگی حتما باز خواهد شد.تا ابد دراین بحران باقی نخواهیم ماندوطوفان تمام خواهد شدوهوا دایما ابری نیست. ودراین بحران کسی قوی است که بتواند صبح لبخند بزند و انگار نه انگار که دیشب گریه نکرده
مادراین بحرانهای زندگی نباید ناامید باشیم شاید امروز صبح نجات زندگی ما باشد کسی چه می داند؟؟؟؟؟
وقتی داریم روزهای سخت زندگی رو می گذرانیم همش باخود میگوییم پس خدا کجاست؟؟؟؟
بعد از مدتی یادمان می آید استاد هم  موقع امتحان سکوت می کند.


[ دوشنبه 20 خرداد 1398 ] [ 12:42 ب.ظ ] [ همسفر سمیه ]

[ نظرات() ]

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic