وبلاگ همسفر آزاده

با تفکر ساختارها آغاز می گردد........

گزارش لژیون روز دوشنبه

لژیون روز :دوشنبه97/11/8
موضوع لژیون: سی دی ادیان
اعضای لژیون: 7نفر (دونفر سفر دوم،پنج نفر سفر اول)
استاد لژیون :راهنما محترم خانم آزاده

زمانی که به فرمان فکر وعقل رسیده باشیم انسانی کامل هستیمخلاصه سی دی
آخرین مراحل آرایش جسم فرمان عقل است، برای ای کار باید به آگاهی کامل  برسیم وبرای این کار باید انسان وروان انسان رابشناسیم و انسان رادرک کنیم، ماباید بلد باشیم واین بلد بودن توهم بلد بودن نیست. مافکر میکنیم روان انسان رامیشناسیم در حالیکه نمی شناسیم. به عنوان مثال خیلی ها آمدند اعتیاد رادرمان کنند ولی نتوانستند چون دقیق روان انسان رانمیشناختند.چون نمیدانستند مواد به کجای انسان آسیب جدی رسانده ،ولی آقای مهندس باشناخت انسان توانستند اعتیاد رادرمان کنند. درمان ۳پایه دارد: یکی برمبنای فیزیولوژی(جسم)انسان ودیگری برپایه جهان بینی و سوم بر پایه ی روان استوار است. روان هم ۲ پایه دارد یکی جسم یا فیزیولوژی و دیگری جهان بینی کهجهان بینی برپایه ادیان پایه گذاری شده است.مادرجهان بینی به ادیان میرسیم.
ادیان یکسری مسایل آیینی دارندبه عنوان مثال مراسم آیینی مامسلمانان نماز؛ روزه ؛ حج رفتن می باشد که این آیین خواص زیادی دارد به عنوان مثال بانماز خواندن نرمش ووقت شناسی را یاد میگیریم وباروزه گرفتن برنامه بدن خود راتنظیم میکنیم وبه تعادل میرسیم، متدDSTدرماه مبارک رمضان ابداع شد.
هرکشوری آیین مخصوص به خود دارند ونسبت به آن تعصب خاصی دارند. ادیان یک سری عملیات وراه وروش زندگی کردن وقوانین آن رابه ما می آموزد، مثلا ادیان می گوید: دروغ نگویید، رشوه نگیرید،به حریم انسانها وارد نشوید، پیمان شکنی نکنید و... بعد از اجرای مراسم آیئنی نوبت به عملی کردن به دستورات میرسد.حال مراسم آیئنی راازجمله نمازوروزه وحج راانجام دهیم ولی اون روش زندگی وقوانین آن رااجرانکنیم یعنی خیانت کنیم وشهادت دروغ بدهیم و...مافقط مراسم رااجراکر یم وبه نتیجه مقبول نمیرسیم حتی برعکس آن هم همینطوراست. اجرای مراسم آیئنی در هر دینی باشد اگر آن رااجرانکنیم ان موقع میشود افیون جامعه.آن دیگر می شود ریا وتظاهر. ادیان میگوید هر کاری نتیجه اش برمی گردد به خودت، اگر اینها راخوب انجام دهی به بهشت میروی وزندگی همراه باآرامش داری واگر خوب انجام ندهی به جهنم میروی وزندگی همراه بادرد ورنج وغم واندوه وناراحت کننده داری البته بهشت وجهنم تمثیلی بیش نیست. عده ای در مورد آزادی بیان سخن گفتند وآمدند کاریکاتور پیامبر اکرم راکشیدند وتوهین کردند .پس این آزادی بیان نیست ونباید به اعتقادات دیگران توهین کنیم.اختلاف نظر درهمه ادیان وجود دارد یعنی از زمان پیامبر بوده تا الان همه چیز از خودمان شروع می شود نمیتوانیم خودمان کار خلاف بکنیم وبه دیگران بگوییم انجام ندهند. نباید درزندگی تقصیر مشکلات راگردن بالایی ها بیندازیم هرکس مسوول کار خودش است. فرمان فکر وعقل 2تا است ،مثل حساب بانکی که 2امضا است.مازمانی میتوانیم بگوییم انسان کاملی هستیم که به فرمان عقل رسیده باشیم وشو شود انجام گیرد.
عقل وفکر باهم خوب است.وبرای اینکه به تکامل جسم برسیم باید تفکر وعقل باهم صورت گیرد. هرچیزی یک مرکزی لازم داردکه دور آن بچرخد. دستهای آسمانی القای افکار راانجام میدهند مانند پیامبران که از طریق وحی به آنها القا میشودوانسانها رابه راه راست هدایت میکنند. خداوند راه رابه مانشان میدهد وبقیه به عهده خودمااست. هستی برمبنای زوج وفرداست، زن ومرد ازدواج می کنند وثمره آن می شود فرزند ، ویا رهجویی که گوش به فرمان راهنما باشد درآخر آزادی ورهایی از دام اعتیاد نصیبش می گردد.
سخنان استاد محترم خانم آزاده:
تصاویری که ماالان در ذهن خود میگذرانیم مجازی است اگر ما به آن دنیا برویم وکارخوبی انجام داده باشیم وبه تکامل رسیده باشیم فوری برایمان مهیا وحاضر می گردد. عقل همیشه کار میکند گاهی عقل یک فرمانی میدهدوگاهی نفس اماره یک فرمان دیگری می دهد ولی کاری که باتفکر باشدیعنی اول فکر کنیم وبعد حرف بزنیم دیگر نفس اماره نمی آید و ما را از مسیر خارج کند؛ چون خوب فکر کردی ودر اینجا عقل هم به کمک ما می آید. اما اگر فکر راحذف کنیم وسرخود کاری راانجام دهیم عقل میگوید این کار رابکن چون فکری در کار نبوده، عقل هم دستور اشتباه می دهد.
انسان باتفکر یک پله بالاتر آمده یعنی از نفس اماره جداشده وبه کمک عقل وارد نفس لوامه شده، عقل وفکر باهم خوب است اگر ما می خواهیم به تکامل برسیم وجسم به تکامل برسدوشو، شود صورت گیرد باید در انتهای کارها از خداوند شاکر باشیم. گاهی از رفتار دیگران در درون می سوزیم وهمین سوختن ما رابه تکامل می رساندوبه صبوری  ساخته شدن می رسیم. برای اینکه به تکامل جسم برسیم باید تفکر وعقل باهم صورت گیرد. دستهای آسمانی همان نیروی الهی و خداوند است.ماگاهی اوقات توقعمان نسبت به نیروی الهی زیاد است ، گاهی انقدر شاکی می شویم وبه خداوند گله میکنیم ومی گوییم این همه صبر وتحمل کردم ، پس چراخداوند مرانمیبیند وچرابه من کمک نمی کند، این همه نماز ودعا وقرآن و.....پس چراخداوند جواب مرا نمی دهد. دستهای آسمانی قرار نیست ماراببینند، دستهای آسمانی قرار نیست مشکلات ما را دانه به دانه حل کنند دستهای آسمانی فقط القا افکار می کنند.القا افکار یعنی الان حالمان بسیار خراب است، یک لحظه چیزی از ذهنمان عبور می کندکه غصه نخور خداوند بزرگ است.همین یک جمله باعث تغییر انسان می گردد.وگاهی این القابه صورت خواب درانسان تداعی می شودوانسان آرام میگیردانسان ذوق میکند ومی گویدخداوند صدای مراشنیده ودیده، اینجور کارها را می گویند القاافکار، که این کار توسط دیگران یامستقیم درعالم خودمان وعالم خواب است. ولی در کل باید توقع خود رااز دستهای آسمانی کم کنیم و مسئولیت کارهای خودمان را بپذیریم.(وادی چهارم) درمورد مراسم آیینی واجرای آن باید هردو باهم صورت گیرد در کشور مانماز وروزه وحج وزکات است،دین جایی افیون جامعه است که مابه اسم اینکه داریم نماز میخوانیم وروزه می گیریم  ، رشوه بدهیم یا بگیریم .
به عنوان مثال شخصی صف اول نماز می ایستد ولی مردم از دست کارهایش وزبانش آسایش ندارند.اینجاست که می گویند چه دینی ،چه اسلامی، اینجا میشود دین افیونی یا افیون جامعه یابرعکس ، گاهی اوقات اینها راانجام نمی دهیم و می آییم به اجرای دستورات می رسیم ، خداوند گفته به دیگران کمک کنیم یادروغ نگوییم یعنی بااخلاق خوبمان مراسم راحذف کنیم در حالیکه این کار به گفته آقا مهندس پایان خوبی ندارد.
هرچیزی باید یک مرکز داشته باشد درست مثل یک خانواده، درحالیکه فقط اسم خانواده رابه یدک می کشیم ولی قوانین آن رارعایت نمیکنیم ویک سری قوانین وحرمت ها درخانه وجود ندارد.اونی که یک مرکز داشته باشد وحریم داشته باشداون موفق است وبه تکامل رسیده است.
ما در کنگره هم مراسم آیئنی داریم هم اجرای دستورات مراسم آن ( سرساعت آمدن، حضور درجلسه، داشتن نگهبان واسیسانت و...)حالا مامراسم را رعایت کنیم ولی اگر راهنما بگوید سی دی بنویس واین کار را انجام ندهیم وبهانه بیاوریم وباهمین روحیه بیرون برویم وکسی از ماسوال کند فوری می گوییم کنگره به درد نمی خورد ودایم میگوید سی دی بنویسیم   یااینکه طرف کنگره میرود ودائم سی دی گوش می دهد ولی هیچ تغییری نکرده است. چرا؟ چون فقط مراسم آیینی رااجرا کرده حالا بیاییم اجرای دستورات راانجام دهیم ومراسم راانجام دهیم ودیگر کاری به اسیسانت ودیگران نداشته باشیم ویاحضور در جلسه رابی خیال شویم و فقط حضور در لژیون برایمان مهم باشد این هم نتیجه خوبی نمی دهد.
وقتی میگوید جهان بینی در ادیان است ، درجهان بینی کنگره باید دوتا باهم باشد ، وقتی این دودرکنار هم قرار گیر د می شود شفع می شود آن زوجه، اگر به حرف راهنما خوب گوش دهیم ومراسم راهم خوب انجام دهیم می شود شفع، وقتی جفت شود میوه خوبی می دهد، وقتی میگوییم امام رضا شفیع من می شود یعنی جفت من میشود، یعنی هوادار من می شود.اگر دوست داریم راهنما جفت ما باشد ودرکنار ماباشد باید یک سری مسائل راانجام دهیم وگرنه این اتفاقات نمی افتد.اگر قرار باشد جفت باشد برداشت خوبی نصیبمان می شود ، برای جفت بودن وکنار هم بودن یک سری قوانین لازم وضروری است.
اگر به فرمان عقل نرسیده باشیم زندگی خوبی نداریم اگر دوست داریم زندگی خوبی داشته باشیم باید درکنار مسافر زوج باشیم ومیوه خوبی نصیب مامیگردد.در صحبت کردن درجمع از ضمیر مفرد استفاده نکنیم اینجاست که به فرمان عقل نزدیک می شویم در همه موارد به کسی که درجایگاه بالاتری از ماقرار دارداحترام بگذاریم ، مانند فرمانی که راهنما به رهجو میدهد این نوعی از فرمان عقل است.

برداشت همسفر خانم  زهرا:
صبور بودن درتمامی مراحل زندگی قبل از انجام هرعملی خوب فکر کنیم اول فکر وبعد تصمیم درست بگیریم ودرتمامی مراحل توقع خود رااز خداوند کم کنیم ودست از تلاش برنداریم.

برداشت همسفر خانم زری:
بامحبت کردن ودلداری دارن به مسافران میتوانیم دررهایی آنها نقش بسزایی داشته باشیم.

برداشت همسفر خانم شهناز:
هنگامی که باادیان زندگی میکنیم ودرتصویر مجازی قرار میگیریم ودراون دنیا به واقعیعت تبدیل میگردد مصرف کننده هم جسم وهم جهان بینی آن باید کامل گردد.
برداشت همسفر خانم شقایق:
ماباید به فرمان عقل گوش دهیم تاشو شود صورت گیرد. من خودم بایک سری از مسایل اسلامی مخالف بودم ولی الان متوجه شدم اگر نافرمانی کنم پس به چه چیزی گوش فرا دهم.باخواندن نماز که مزیتهای بسیار زیادی برای ما داردویک نوع نرمش به حساب می آید.در زندگی توقعات خود رااز خداوند کم کنیم ونیروهای الهی فقط کار القا راانجام می دهند. درمورد مرکزیت ؛ زندگی من قبلا اصلا مرکزیت نداشت وبه نتیجه مقبول نمیرسیدم. از تنها بودن وفرد بودن چیزی حاصلمان نمی گرددوهنگامی که با مسافرمان همسو وهم جهت باشیم به آرامش واقعی میرسیم.

برداشت همسفر خانم سمیه:
آخرین مراحل آرایش جسم فرمان عقل است، برای درمان اعتیاد لازم است روان انسان شناخته شود درجهان ببنی به ادیان میرسیم وجهان بینی برگرفته از ادیان میباشد.ماعلاوه بر مراسم آیینی باید آنها رابه مرحله اجرا در آوریم تا به نتیجه  خوبی برسیم.
عقل وفکر باهم خوب استواگر بخواهیم شوشود صورت گیرد وبه حالت تعادل برسیم باید مثل چک 2امضا از هردو استفاده کنیم.
درهنگام بروز مشکلات توقع خود رااز خداوند کم کنیم دستهای آسمانی فقط القا افکار راانجام می دهند.همسو وجفت شدن بامسافر ورعایت قوانین زندگی نتیجه مقبول به ما میدهدوهیچگاه مقابل مسافران قرار نگیریم.

بااحترام دبیر جلسه : خانم سمیه
دستور جلسه پنج شنبه: سی دی یونگ
موضوع: سی دی های مهندس،
برچسب ها: گزارش لژیون نهم، سی دی ادیان،

[ سه شنبه 9 بهمن 1397 ] [ 02:16 ق.ظ ] [ همسفر سمیه ]

[ نظرات() ]

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic